Υδρόλυση

Το νερό αποτελείται από δύο μέρη
υδρογόνο και ένα μέρος οξυγόνο
(H2O). Στις ρίζες του, η λέξη «υδρόλυ-
ση» σημαίνει αποσύνθεση με αντίδρα-
ση με νερό. Η διαδικασία υδρόλυσης
παράγει υδρογόνο και οξυγόνο μέσω
ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Όταν
ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από το νε-
ρό, διασπά τους χημικούς δεσμούς, τα
αρνητικά φορτία ή τα ιόντα οξυγόνου
με...

Το νερό αποτελείται από δύο μέρη
υδρογόνο και ένα μέρος οξυγόνο
(H2O). Στις ρίζες του, η λέξη «υδρόλυ-
ση» σημαίνει αποσύνθεση με αντίδρα-
ση με νερό. Η διαδικασία υδρόλυσης
παράγει υδρογόνο και οξυγόνο μέσω
ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Όταν
ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από το νε-
ρό, διασπά τους χημικούς δεσμούς, τα
αρνητικά φορτία ή τα ιόντα οξυγόνου
μεταναστεύουν στο θετικό ηλεκτρόδιο
(άνοδος) και τα θετικά φορτισμένα ιό-
ντα υδρογόνου έλκονται από το αρνη-
τικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος).
Ηλεκτρική ενέργεια
+2 Η2Ο -> 2 Η2 + Ο2
Ως αποτέλεσμα, αυτό παράγει ένα
αρνητικά φορτισμένο υδροξείδιο,
γνωστό ως ιόν υδροξυλίου (ΟΗ-).
Διάφορες δευτερεύουσες αντιδρά-
σεις συμβαίνουν κατά τη διάρκεια
της υδρόλυσης, οι οποίες παράγουν
επίσης ιοντικά είδη με οξειδωτική και
απολυμαντική δράση, όπως το όζον
(Ο3), το μονοατομικό οξυγόνο (Ο1)

Περισσότερα

Υδρόλυση  Υπάρχουν 3 προϊόντα

Εμφάνιση 1 - 3 από 3 προϊόντα
Εμφάνιση 1 - 3 από 3 προϊόντα